Zatrudnimy specjalistę ds. informatyki

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach (WOLOiZOLw Gorzycach)

zatrudni minimum na ½ etatu (do uzgodnienia) specjalistę ds. informatyki

 

Wymagania:
– wykształcenie wyższe w zakresie informatyki,
– udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z IT,
– dodatkowym atutem będzie znajomość systemu AMMS

Planowane wynagrodzenie brutto dla ½ etatu: od 3.500 PLN.

WOLOiZOL w Gorzycach zatrudnia obecnie specjalistę ds. informatyki, który zabezpiecza funkcjonowanie ok. 70 szt. stanowisk komputerowych oraz pracę serwerowni. Do zadań specjalisty ds. informatyki należy w szczególności:

 • organizacja, koordynacja i realizacja działań informatycznych, wynikających z realizacji zadań zakładu określonych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym oraz zapewnienie opieki nad oprogramowaniem;
 • doradztwo w zakresie planowania nowych instalacji sprzętu i oprogramowania;
 • instalacje nowych pakietów oprogramowania oraz aktualizacja istniejących wersji we współpracy z dostawcami;
 • prowadzenie ewidencji aktualnie stosowanego oprogramowania;
 • instalacje i konfiguracje nowego sprzętu komputerowego;
 • pełnienie obowiązków administratora systemów informatycznych;
 • bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Ośrodka;
 • okresowe kopiowanie danych i ich archiwizacja;
 • utrzymywanie w sprawnym działaniu oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego;
 • zabezpieczanie systemu komputerowego przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • utrzymywanie kontaktu z dostawcami sprzętu i oprogramowania w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz instalacji nowości programowych;
 • interpretacja przepisów odnośnie pracy przy komputerze;
 • pomoc w realizacji zadań wykraczających poza dziedzinę informatyki w komórkach współdziałających;
 • pomoc w obsłudze aplikacji elektronicznych służących do współpracy z NFZ oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi;
 • w miarę możliwości – pomoc techniczna w usuwaniu awarii wszelkiego rodzaju sprzętu technicznego,
 • wykonywanie innych zadań związanych ze świadczoną pracą, określonych w unormowaniach wewnętrznych zakładu oraz zlecanych przez zwierzchników służbowych, o ile nie przekraczają jego umiejętności lub kwalifikacji.

 

Do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym wymagane jest przesłanie do 30.05.2023r. skanu lub dobrej jakości zdjęcia z wypełnionego ręcznie oświadczenia i tabeli z przebiegiem pracy zawodowej oraz potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych – zawartych w załączonym poniżej pliku. Dokumenty te należy przesłać na adres e-mail: kadry@woloizol.com.pl

Wskazane wyżej wymagane dokumenty można także złożyć w oryginale osobiście w Kadrach.

 

Pytania, informacje lub umówienie spotkania:
E-mail: kadry@woloizol.com.pl
Telefon: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00: bezpośredni 32 41 23 180
lub przez sekretariat 32 45 11 697 wew. 230 lub 231

Do pobrania: Oświadczenia