Zamówienia publiczne i umowy cywilnoprawne

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I UMOWY CYWILNOPRAWNE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WOLOiZOL w Gorzycach działając na podstawie art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL
w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach lub Administrator).

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

WOLOiZOL w Gorzycach powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@woloizol.com.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny WOLOiZOL w Gorzycach wskazany w ust. 1.

 1. Źródło pozyskania danych osobowych

WOLOiZOL w Gorzycach może pozyskiwać dane osobowe:

 • Bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 • Pośrednio od innych Administratorów danych osobowych, np. zawartych w dokumentacjach przedstawionych przez Wykonawców na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Z publicznych źródeł.

 

 1. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

WOLOiZOL w Gorzycach będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w następujących celach:

 • Ustalenia wartości zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Zawarcie i realizacja umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. b RODO.
 • Realizacji obowiązków nałożonych na WOLOiZOL w Gorzycach przez następujące akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. b RODO.

 • Związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO

Maksymalny zakres przetwarzanych danych osobowych – imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (telefon, e-mail), nr PESEL, adresu zamieszkania, firma przedsiębiorcy, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji nr NIP i nr REGON informacje o niekaralności oraz inne dane osobowe przewidziane w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • Pracownikom WOLOiZOL w Gorzycach, którym Administrator nadał upoważnienia do przetwarzania.
 • Osobą lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, np. w ramach kontroli lub weryfikacji w związku
  z dofinansowaniem zewnętrznym.
 • Podmiotom współpracującym z WOLOiZOL w Gorzycach w celu zapewnienia kompleksowości usług.
 • Organom wymienionym w przepisach prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w ust. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

Ponadto dane będą przechowywane w okresie o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • Dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
 • Sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).
 • Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych przez Administratora bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzą okoliczności opisane w art. 17 RODO.
 • Ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą okoliczności opisane w art. 18 RODO.
 • Przenoszenia danych – prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczone Administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności opisane w art. 20 RODO.
 • Sprzeciwu, w dowolnym momencie wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności opisane w art. 21 RODO.

Prawa te przysługują jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne podstawy prawne przetwarzania.

 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Prawa nieprzysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Nie wszystkie żądania są zawsze możliwe do spełnienia. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w WOLOiZOL w Gorzycach przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa,
w większości przypadków nie będzie możliwości zrealizować na przykład prawa do przenoszenia, prawa do sprzeciwu czy prawa do usunięcia danych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych) i/lub jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej.

 1. Zautomatyzowane decyzje i profilowanie

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.