Historia Ośrodka

W latach 1929-1984 w dawnym majątku hrabiego Arco były realizowane pierwsze zadania społeczne: w zabytkowym zameczku powstał dom dla dzieci rozłączonych z rodziną wskutek działań wojennych, potem dom starców, a następnie Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci (chłopców upośledzonych umysłowo).

W latach 1984-1985 w sąsiedztwie zameczku rozpoczęła się realizacja nowych zadań społecznych i zdrowotnych: Wojewoda Katowicki w 1984r. w nowym obiekcie utworzył Zakład Lecznictwa Odwykowego dla 175 mężczyzn uzależnionych od alkoholu (o statusie szpitala wojewódzkiego), a w 1985r. w kolejnych 2 nowych obiektach utworzył Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla 280 chłopców i mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi (dotychczasowi mieszkańcy zameczku stali się jego pensjonariuszami).

15 kwietnia 1985r., w celu skoordynowania dotychczasowych zadań społecznych i zdrowotnych realizowanych na terenie dawnej posiadłości hrabiego Arco, Wojewoda Katowicki utworzył jeden podmiot o nazwie Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Pomocy Społecznej – zachowując statusy jego zakładów: szpitala dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego i zakładu pomocy społecznej dla Państwowego Domu Pomocy Społecznej.

27 maja 1993, wobec zmieniającego się prawa, Wojewoda Katowicki zmienił nazwę zakładu na Wojewódzki Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy i Lecznictwa Odwykowego, a decyzją z 7 czerwca 1993r. nadał mu status publicznego zakładu opieki zdrowotnej złożonego z: Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla chłopców i mężczyzn psychicznie chorych i upośledzonych (dotychczasowy Dom Pomocy Społecznej) oraz Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu.

W roku 1995, na podstawie umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Ośrodku powstała kolejna jednostka organizacyjna Warsztat Terapii Zajęciowej – PFRON, realizująca zadania z rehabilitacji społecznej przewidziane w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych..

Na przełomie lat 1998/1999 zmiany systemowe w ochronie zdrowia, które nastąpiły w związku z przygotowaniem reformy ustrojowej państwa i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, doprowadziły do przekształcenia całego zakładu w posiadający osobowość prawną samodzielny publiczny zakład psychiatrycznej opieki zdrowotnej pn. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, którego organem założycielskim/właścicielskim stała się jednostka samorządu terytorialnego – Województwo Śląskie.W tej formie organizacyjno-prawnej Ośrodek działa do dnia dzisiejszego, a w jego strukturze funkcjonują 3 zakłady lecznicze w których wykonywana jest działalność lecznicza: Ośrodek Terapii Uzależnień, Przychodnia, Ośrodek Opieki Długoterminowej.