MIEJ NADZIEJĘ I DAWAJ NADZIEJĘ INNYM

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego
i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach 

(nazwa skrócona: WOLOiZOL w Gorzycach)
(Voivodship Center for Addiction Treatment and Care
and Rehabilitation Facility in Gorzyce)

44-350 Gorzyce, ul. Zamkowa 8, e-mail woloizol@woloizol.com.pl
Tel. centrala: (+48) 32 45 11 172, 32 45 11 205, 32 45 11 547, 32 45 11 629,
faks (+48) 32 45 11 696, inne kontakty…

REGON 001092085, NIP 647-21-70-474, KRS 0000045171, RPWDL 000000014046-W-24
Konto bankowe 44 10501403 1000 0022 1196 3182

Ośrodek jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. Swoje zadania statutowe realizuje w następujących strukturach organizacyjnych:

Ośrodek Terapii Uzależnień wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w Oddziale Przyjęć i Detoksykacji – 35  miejsc oraz Oddziale Terapii Uzależnienia – 112 miejsc (trzy odcinki), a także wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w Poradni. Świadczenia są udzielane według programu zaakceptowanego przez Regionalnego Konsultanta Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obecnie Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom), a pacjenci nie ponoszą za nie opłat. Ośrodek ten wykonuje także zadania dotyczące koordynacji w Województwie Śląskim pracy zakładów lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Leczenie osób ubezpieczonych jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a osób nieubezpieczonych ze środków Ministerstwo Zdrowia (przekazywanych do NFZ).

Ośrodek Opieki Długoterminowej w skład którego wchodzi Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo–Leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne i posiadający 214 miejsc dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi (o różnych stopniach niepełnosprawności umysłowej, psychicznej i fizycznej) oraz Rehabilitacja. Zakład ten udziela świadczeń w oparciu o program zaakceptowanego przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii. Świadczenia zdrowotne są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a podopieczni ponoszą wynikające z ustaw opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach: 35 miejsc pobytu dziennego przeznaczonych na prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z Powiatu Wodzisławskiego ze schorzeniami umysłowymi i psychicznymi (niezdolnych do pracy). Zadania są realizowane w oparciu o programy rehabilitacji i terapii przyjęte przez Radę Programową Warsztatu. Działalność warsztatu jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu (umowy z Powiatem Wodzisławskim).

JESTEŚMY PO TO, BY POMÓC TOBIE I TWOIM NAJBLIŻSZYM