Dla osób kontaktujących się z WOLOiZOL

Klauzula informacyjna dla: Osób kontaktujących się z WOLOiZOL w Gorzycach poprzez centralę telefoniczną, pocztę elektroniczną lub tradycyjną.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą w: Gorzyce 44-350 , ul. Zamkowa 8, zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach, e-mail – woloizol@woloizol.com.pl 324511205 (centrala). Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt – e-mail iodo@woloizol.com.pl, tel +48324123156. .
  2. Dane osobowe osób kontaktujących się z WOLOiZOL w Gorzycach (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji świadczeniach zdrowotnych i usługach WOLOiZOL w Gorzycach oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)).
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.
  4. Dane osobowe osób kontaktujących się mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej.
  5. Dane osobowe osób kontaktujących się przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres.
  6. Osobom kontaktującym się przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osobom kontaktującym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Dane osobowe osób kontaktujących się z WOLOiZOL w Gorzycach nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.