Dla osób kontaktujących się z WOLOiZOL

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z WOLOiZOL w Gorzycach poprzez centralę telefoniczną, pocztę elektroniczną lub tradycyjną

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej Administratorem).
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu umożliwienia kontaktu tradycyjnego oraz e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami (prowadzenie bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji świadczeniach zdrowotnych
  i usługach WOLOiZOL w Gorzycach oraz komunikowania się w innych sprawach) w zakresie: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres), inne w zakresie przesłanym przez Panią/Pana oraz adres poczty elektronicznej/numer telefonu. Podstawa przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia kontaktu z Administratorem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  2. w celu przyjmowania pism i wniosków pocztą, osobiście lub pocztą e-mail w zakresie: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres), inne w zakresie przesłanym przez Panią/Pana oraz adres poczty elektroniczne/numer telefonuj. Podstawa przetwarzania – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zgłaszanych spraw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres), inne w zakresie przesłanym przez Panią/Pana oraz adres poczty elektronicznej. Podstawa przetwarzania – dobrowolna zgoda, jeśli w przesłanej korespondencji znajdują się dane szczególnych kategorii (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. w celu ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń w zakresie: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres), inne w zakresie przesłanym przez Panią/Pana oraz adres poczty elektronicznej. Podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes administratora w postaci możliwości obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt III.
  3. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Okres przechowywania danych
  W zakresie wskazanym w pkt II Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.
 6. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być także ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie BIP.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt III.3 jest warunkiem umożliwienia kontaktu tradycyjnego oraz e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.