Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest częścią Ośrodka Opieki Długoterminowej – struktury organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach zarządzaną przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, przy pomocy kierowników 2 pawilonów i kierownika rehabilitacji.

Zakład dysponuje 214 miejscami dla osób płci męskiej od 18 lat (z zastrzeżeniem, że osoby które nie ukończyły 18 lat i obecnie korzystają ze świadczeń zakładu, mogą dalej z tych świadczeń korzystać): w dwóch pawilonach (A – 86 miejsc, w 3 segmentach i B – 114 miejsca w 3 segmentach) i 14 miejscowym segmencie dla najsprawniejszych pacjentów, umożliwiających rozwijanie samodzielności. Pawilony są kierowane przez kierowników, przy pomocy z-ców ds. pielęgniarstwa, którym podlegają pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej i pracownicy socjalni. Segmentem dla najsprawniejszych pacjentów kieruje kierownik Pawilonu A.

W zakładzie chory może przebywać na stałe lub czasowo, a jego zadaniem jest objęcie całodobową opieką osób przewlekle chorych psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi, które mają ukończony proces diagnozowania lub są po leczeniu szpitalnym i nie wymagają dalszej hospitalizacji, a z powodu niepełnosprawności, braku możliwości samodzielnego bytowania i uwarunkowania społeczne (brak stałej opieki osób trzecich, złe warunki mieszkaniowe) nie mogą przebywać w środowisku domowym.

Przyjęcia do zakładu odbywają się na podstawie skierowania lekarza (poniżej- dokumenty do pobrania). Skierowanie jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni. Wskazany w zdaniu poprzednim okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2561 ze zm.) , w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania. Dla podopiecznych udzielanie świadczeń zdrowotnych jest bezpłatne. Podopieczni lub ich rodziny ponoszą opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie. Zasady ustalania odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie są podane na końcu niniejszego opisu.

Do podstawowych działań zakładu należy udzielanie całodobowych świadczeń, obejmujących swoim zakresem: podstawową opiekę lekarską, dostęp do konsultacji specjalistycznych, czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze i socjalne, stosowanie diety, terapię zajęciową, stymulację do aktywności życiowej, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, aktywizację społeczną, dostęp do nauczania specjalnego, współpracę z rodzinami oraz zapewnienie wg potrzeb badań laboratoryjnych, świadczeń z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych na zlecenie lekarza zakładu.

Uzupełnieniem działań zakładu są świadczenia rehabilitacyjne realizowane w wyodrębnionej Rehabilitacji, opisanej w odrębnej zakładce.

Podopieczni maja zapewniony dostęp do opieki duszpasterskiej kapelana i do kaplicy znajdującej się na terenie Ośrodka. Ponadto mogą skorzystać z sali gimnastycznej, sali doświadczenia świata i świetlico-kawiarni.

W przypadku podopiecznego, u którego rozpoznano schorzenia nie leczone w WOLOiZOL w Gorzycach, a które wymagają potraktowania priorytetowego lub w przypadku pogorszenia się stanu, pilnych potrzeb diagnostycznych, chory przekazywany jest do oddziału/podmiotu leczniczego o odpowiednich warunkach diagnostyki i leczenia.

Dla zapewnienia prawidłowości i ciągłości postępowania diagnostycznego, leczniczego i opiekuńczego zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, a zwłaszcza: przychodniami, szpitalami, poradniami stomatologicznymi, pracowniami diagnostycznymi i pogotowiem ratunkowym.

Osoby zainteresowane przyjęciem do Psychiatrycznego ZOL proszone są o pobranie i zapoznanie się z załączonymi dokumentami:

Dokumenty do pobrania: