Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo samodzielną komórką wykonawczą działalności podstawowej Ośrodka prowadzącą, na zasadach pobytu dziennego, terapię zajęciową maksymalnie dla 35 osób niepełnosprawnych. Warsztatem kieruje kierownik, któremu podlegają instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, instruktor doradztwa zawodowego, psycholog – pracownicy tworzą Radę Programową.

Warsztat jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu Wodzisławskiego – działa na podstawie umów z Powiatem Wodzisławskim. Zadania rehabilitacyjne są realizowane w oparciu o programy rehabilitacji i terapii przyjęte przez Radę Programową.

Warsztat jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami umysłowymi i psychicznymi z Powiatu Wodzisławskiego, a w szczególności z terenu Gminy Gorzyce. Jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie uzyskania umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Kandydat na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej jest kwalifikowany do udziału w zajęciach na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie do tej formy rehabilitacji. Dla uczestnika zajęcia w warsztacie są bezpłatne.

Zadania warsztatu są organizowane i realizowane na terenie WOLOiZOL, a w szczególności w: pracowniach terapii zajęciowej (rękodzieła artystycznego, majsterkowicza, ekspresji artystycznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej), gabinecie rehabilitacji, sali gimnastycznej. Zajęcia warsztatu mogą być także organizowane i realizowane poza WOLOiZOL.

Zadania warsztatu polegają min. na wyrabianiu u uczestników zaradności osobistej i umiejętności samodzielnego wykonywania ról społecznych, usuwaniu barier uniemożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, oraz na kształtowaniu w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja społeczna ma na celu udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej poprzez wyrobienie u niej umiejętności w przystosowaniu się do wymagań życia społecznego i pracy zawodowej. Uczestnik warsztatu biorący udział, w ramach indywidualnego programu rehabilitacji, w tzw. „treningu ekonomicznym” może otrzymać środki finansowe na realizację tego treningu (wg ściśle określonych zasad). Zajęcia terapeutyczne organizowane są zgodnie z opracowanymi przez Radę programową warsztatu indywidualnymi programami rehabilitacji, a najczęściej stosowaną formą jest praca zbiorowa organizowana w poszczególnych pracowniach i grupach zajęciowych. Stosuje się także jednostkowe formy zajęć i pracy, gdyż często trzeba różnicować stopnie trudności zajęć i dobierać odpowiednie tempo pracy.

W ramach realizacji programu rehabilitacji społecznej uczestnicy zajęć biorą udział w wycieczkach i wyjazdach, różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Sami także są współorganizatorami podobnych imprez, dzięki czemu wpływają na integrację środowiska osób niepełnosprawnych i popularyzację swojej działalność. Są organizowane także wystawy, zawody sportowe, przeglądy, konkursy, zabawy.

Od roku 2002 przy warsztacie działa Sekcja „Tygrysy” – w ramach Olimpiad Specjalnych Polska.