Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo samodzielną komórką wykonawczą działalności podstawowej Ośrodka prowadzącą, na zasadach pobytu dziennego, terapię zajęciową maksymalnie dla 35 osób niepełnosprawnych. Warsztatem kieruje kierownik, któremu podlegają instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, psycholog – pracownicy tworzą Radę Programową.

Warsztat jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu Wodzisławskiego – działa na podstawie umów z Powiatem Wodzisławskim. Zadania rehabilitacyjne są realizowane w oparciu o programy rehabilitacji i terapii przyjęte przez Radę Programową.

Warsztat jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami umysłowymi i psychicznymi z Powiatu Wodzisławskiego, a w szczególności z terenu Gminy Gorzyce. Jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie uzyskania umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Kandydat na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej jest kwalifikowany do udziału w zajęciach na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie do tej formy rehabilitacji. Dla uczestnika zajęcia w warsztacie są bezpłatne.

Zadania warsztatu są organizowane i realizowane na terenie WOLOiZOL, a w szczególności w: pracowniach terapii zajęciowej (rękodzieła artystycznego, majsterkowicza, ekspresji artystycznej, ceramicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej), gabinecie rehabilitacji, sali gimnastycznej. Zajęcia warsztatu mogą być także organizowane i realizowane poza WOLOiZOL.

Zadania warsztatu polegają min. na wyrabianiu u uczestników zaradności osobistej i umiejętności samodzielnego wykonywania ról społecznych, usuwaniu barier uniemożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, oraz na kształtowaniu w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja społeczna ma na celu udzielenie pomocy osobie niepełnosprawnej poprzez wyrobienie u niej umiejętności w przystosowaniu się do wymagań życia społecznego i pracy zawodowej. Uczestnik warsztatu biorący udział, w ramach indywidualnego programu rehabilitacji, w tzw. „treningu ekonomicznym” może otrzymać środki finansowe na realizację tego treningu (wg ściśle określonych zasad). Zajęcia terapeutyczne organizowane są zgodnie z opracowanymi przez Radę programową warsztatu indywidualnymi programami rehabilitacji, a najczęściej stosowaną formą jest praca zbiorowa organizowana w poszczególnych pracowniach i grupach zajęciowych. Stosuje się także jednostkowe formy zajęć i pracy, gdyż często trzeba różnicować stopnie trudności zajęć i dobierać odpowiednie tempo pracy.

W ramach realizacji programu rehabilitacji społecznej uczestnicy zajęć biorą udział w wycieczkach i wyjazdach, różnego rodzaju imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Sami także są współorganizatorami podobnych imprez, dzięki czemu wpływają na integrację środowiska osób niepełnosprawnych i popularyzację swojej działalność. Są organizowane także wystawy, zawody sportowe, przeglądy, konkursy, zabawy.

Od roku 2002 przy warsztacie działa Sekcja „Tygrysy” – w ramach Olimpiad Specjalnych Polska.