Oddział Terapii Uzależnienia

Oddział Terapii Uzależnienia jest częścią struktury organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach pn. Ośrodek Terapii  Uzależnień, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Terapii Uzależnień.

Oddział ten dysponuje 112 miejscami, w ramach trzech odcinków (30, 42 i 40 miejsc) kierowanych przez kierowników – specjalistów psychoterapii uzależnienia, którym podlegają zespoły terapeutyczne. W odcinkach są realizowane programy psychoterapii uzależnienia oraz przygotowujące pacjenta do kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym. Program jest rozpisany na tygodniowe bloki terapeutyczne i trwa do 6 tygodni.

Dla pacjenta leczenie jest bezpłatne – na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone. Do odcinków kierowani są pacjenci zdetoksykowani w miejscowym oddziale przyjęć i detoksykacji i wyrażający zgodę na kontynuację leczenia w programie psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Ponadto do odcinków tych są przyjmowane osoby po detoksykacji w innych podmiotach leczniczych lub niewymagające detoksykacji – wtedy przy przyjęciu należy przedstawić: skierowanie na leczenie stacjonarne, dokumenty potwierdzające tożsamość i ubezpieczenie, a przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu, codziennie w godz. 8.00-14.00, z wyjątkiem dni świątecznych i sobót. Przyjęcie następuje za pisemną zgodą pacjenta. Pacjenci zobowiązani do leczenia decyzją sądu przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i powiadomieniu sądu. Leczenie cudzoziemców z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu odbywa się na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pacjentom z krajów członkowskich UE, którzy chcą skorzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej, mogą być udzielone świadczenia zdrowotne tak jak pacjentom komercyjnym. 

W zakres postępowania terapeutycznego w oddziale wchodzą: postępowanie diagnostyczne, opracowanie i realizowanie programu psychoterapii, rozpoznanie własnego uzależnienia/destrukcyjnych skutków choroby i tożsamości osoby uzależnionej, rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym i zapobieganie nawrotom choroby, ergoterapia (utrzymanie porządku w swoim otoczeniu), przygotowanie planu pracy nad dalszym zdrowieniem, farmakologiczne wspieranie wydłużania abstynencji, przygotowanie pacjenta do kontynuowanie terapii w programie ambulatoryjnym, a także prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.

W ramach terapii pacjenci maja zapewniony dostęp do opieki duszpasterskiej kapelana i do kaplicy znajdującej się na terenie Ośrodka.  Ponadto w ramach terapii pacjenci mogą skorzystać z sali gimnastycznej  (wymagane obuwie halowe) i sklepu-kawiarni.

Przyjmowanie i wypisywanie pacjentów oraz udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych odbywa się na podstawie decyzji lekarza, w ścisłej współpracy z oddziałem przyjęć i detoksykacji, który zapewnia także dostęp do badań i opieki lekarskiej (w tym do konsultacji specjalistycznych), opieki pielęgniarskiej, farmakoterapii wspomagającej psychoterapię.

W przypadku chorego, u którego rozpoznano schorzenia nie leczone w WOLOiZOL w Gorzycach, a które wymagają potraktowania priorytetowego lub w przypadku pogorszenia się stanu, pilnych potrzeb diagnostycznych, chory przekazywany jest do oddziału/podmiotu leczniczego o odpowiednich warunkach diagnostyki i terapii.

Po zakończeniu leczenia w Oddziale Terapii Uzależnienia pacjent otrzymuje zalecenie kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym.

W Ośrodku jest stosowana ogólna zasada, że ponowne przyjęcie pacjenta do programu psychoterapii jest uzależnione od decyzji zespołu terapeutycznego. 

Byli pacjenci Ośrodka mogą uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach terapeutycznych odbywających się w oddziale terapii uzależnienia, w każdą drugą niedzielę miesiąca od godz. 12.00.
W ramach leczenia stacjonarnego realizujemy także program zapobiegania nawrotom – szczegóły w zakładce program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej .