Statut i zarządzanie

Podstawą działalności Ośrodka są przepisy prawa powszechnego dotyczące podmiotów leczniczych, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ochrony zdrowia psychicznego oraz Statut nadany przez Województwo Śląskie. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny, zaopiniowany przez Radę Społeczną.
Pełna treść aktualnego statutu: Statut

Wewnętrzna struktura organizacyjna: Schemat organizacyjny.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor współpracujący z Zespołem Zarządzającym (Zastępcami Dyrektora, Głównym Księgowym i Kierownikiem Kadr) oraz Kierownikiem WTZ w Gorzycach:

 • Dyrektor – Sławomir Sito
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Karina Wawrzyniak
 • Z-ca Dyrektora ds. Terapii Uzależnień – Mirosław Saj
 • Główny Księgowy – Witold Szendzielorz
 • Kierownik Kadr – Edyta Rajman
 • Kierownik WTZ – Marek Kobiór

Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego (Województwa Śląskiego) oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna:

 • Przewodniczący Rady – Węgrzynowicz Marek
 • Zastępca Przewodniczącego – Przedstawiciel Sejmiku – Rybarz Marek
 • Przedstawiciel Wojewody – Michałowski Stanisław
 • Przedstawiciel Sejmiku – Chrobok Barbara
 • Przedstawiciel Sejmiku – Jemioło Danuta
 • Przedstawiciel Sejmiku – Strokosz Wojciech
 • Przedstawiciel Sejmiku – Szczęsny Jarosław
 • Przedstawiciel Sejmiku – Wala Robert
 • Przedstawiciel Sejmiku – Zapalski Dariusz

W Ośrodku działają organizacje związkowe i samorządowe: Ogólnopolski ZZ Pielęgniarek i Położnych, ZZ Pracowników Służby Zdrowia, NSZZ Solidarność, ZZ Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień Organizacja Międzyzakładowa Terapeutów Uzależnień ZZPLPiU przy WOLOiZOL w Gorzycach.

Przewodniczący ZZ Pracowników Służby Zdrowia – Dawid Miljon
Przewodniczący NSZZ Solidarność -Brygida Korzonek
Przewodniczący Ogólnopolskiego ZZ Pielęgniarek i Położnych ZOZ – Joanna Górska
Organizacja Międzyzakładowa Terapeutów Uzależnień ZZPLPiU – Ksenia Mitrenga

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku kształtuje się na poziomie ok. 262 – 268 etatów.