Statut i zarządzanie

Podstawą działalności Ośrodka są przepisy prawa powszechnego dotyczące podmiotów leczniczych, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ochrony zdrowia psychicznego oraz Statut nadany przez Województwo Śląskie. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny, zaopiniowany przez Radę Społeczną.
Pełna treść aktualnego statutu: Statut

Wewnętrzna struktura organizacyjna: Schemat organizacyjny

Ośrodkiem kieruje Dyrektor współpracujący z Zespołem Zarządzającym (Zastępcami Dyrektora, Głównym Księgowym i Kierownikiem Kadr) oraz Kierownikiem WTZ w Gorzycach:

 • Dyrektor – Sławomir Sito
 • P.O. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Karina Wawrzyniak
 • Z-ca Dyrektora ds. Terapii Uzależnień – Mirosław Saj
 • Główny Księgowy – Witold Szendzielorz
 • Kierownik Kadr – Edyta Rajman
 • Kierownik WTZ – Daniel Durka

Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego (Województwa Śląskiego) oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna:

 • Przewodniczący Rady – Marek Węgrzynowicz
 • Zastępca Przewodniczącego Rady – Jarosław Szczęsny
 • Członek Rady – Stanisław Michałowski
 • Członek Rady – Wojciech Strokosz
 • Członek Rady – Danuta Jemioło
 • Członek Rady – Marek Rybarz
 • Członek Rady – Dariusz Zapalski

W Ośrodku działają organizacje związkowe i samorządowe: Ogólnopolski ZZ Pielęgniarek i Położnych, ZZ Pracowników Służby Zdrowia, NSZZ Solidarność, ZZ Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień Organizacja Zakładowa Terapeutów Uzależnień przy WOLOiZOL w Gorzycach, samorząd pielęgniarek reprezentowany przez Pełnomocnika.

Przewodniczący ZZ Pracowników Służby Zdrowia – Dawid Miljon
Przewodniczący NSZZ Solidarność -Brygida Korzonek
Przewodniczący Ogólnopolskiego ZZ Pielęgniarek i Położnych ZOZ – Joanna Górska
Organizacja Międzyzakładowa Terapeutów Uzależnień ZZPLPiU – Ksenia Mitrenga

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku kształtuje się na poziomie ok. 250 – 255 etatów.