PKZP

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracownika ubiegającego się o członkostwo, zapomogę oraz pożyczkę w Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej przy WOLOiZOL w Gorzycach (zwana dalej PZKP)


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  w Gorzycach reprezentowany Zarząd PKZP przy WOLOiZOL w Gorzycach ulica Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce.
 2. Państwa dane osobowe jako członka PKZP przy WOLOiZOL w Gorzycach w postaci – imię (imiona)
  i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, stan cywilny oraz ustrój majątkowy, stan zdrowia, otrzymywane wynagrodzenie lub zasiłek, przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w PKZP, w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń, na podstawie zgody udzielonej w formie oświadczenia członka PKZP przy WOLOiZOLw Gorzycach – podstawia art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W przypadku zawarcia umowy pożyczkowej podstawa to art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz ochrony Państwa interesów (w przypadku członka PKZP – od dnia złożenia oświadczenia, do upływu 10 lat od dnia ustania członkostwa (art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowopożyczkowych) z wyjątkiem danych księgowych, które trzeba przechowywać zgodnie z odrębnymi przepisami) lub do czasu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. W zakresie danych udostępnionych przez członka Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej za jego zgodą, które nie są niezbędne do wypełniania obowiązków nałożonych na PKZP przepisami prawa, posiadają Państwo prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uzyskanie członkostwa w Kasie, a tym samym uzyskanie pożyczki lub zapomogi z Kasy.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Dane udostępniane przez Państwa będą podlegały udostępnianiu dla: Zarządu PKZP, Komisji Rewizyjnej PKZP oraz księgowym PKZP przy WOLOiZOL w Gorzycach oraz oddziałom finansowym jednostek realizującym potrącenia składek i rat pożyczek wyłącznie w celu realizacji czynności niezbędnych dla obsługi statutowych zadań realizowanych przez PKZP przy WOLOiZOL w Gorzycach.
 8. Z praw wskazanych w punkcie 6 mogą Państwo skorzystać składając wniosek osobiście lub przesyłając na adres: Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa przy WOLOiZOL w Gorzycach ulica Zamkowa 8,
  44-350 Gorzyce
 9. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osoby uprawnionej i poręczyciela podanych przez członka Pracowniczej Kasy zapomogowo-pożyczkowej przy WOLOiZOL w Gorzycach (zwana dalej PKZP)


Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  w Gorzycach reprezentowany Zarząd PKZP przy WOLOiZOL w Gorzycach ulica Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce.
 2. Państwa dane zostały nam powierzone przez Członka PKZP w celu dysponowania oszczędnościami na wypadek śmierci lub jako poręczycieli przy wniosku o udzieleniu pożyczki.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest RODO art. 6 ust. 2 lit. a – zgoda udzielona przez uprawnionego lub poręczyciela oraz RODO art. 6 ust. 2 lit. b i c – realizacja dyspozycji członka kasy na wypadek jego śmierci, poręczenie, realizacja umowy pożyczkowej oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pozyskane dane osobowe osoby uprawnionej mogą zostać wykorzystane w celu zwrotu wpłaconego wkładu członka PKZP.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od dnia złożenia oświadczenia do upływu 5 lat od dnia wypłaty wkładu członkowskiego lub od dnia złożenia oświadczenia do upływu 5 lat od dnia spłaty poręczanej pożyczki (art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowopożyczkowych).
 6. Posiada Pani/Pan do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1. Prawo usunięcia danych osobowych nie zostanie zrealizowane, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych przez administratora jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Podanie przez Pani/Pana niżej wymienionych danych osobowych w zakresie poręczenia i uprawnienia do dysponowania oszczędnościami jest niezbędne i wynikające ze statutu i ustawy: a. imię (imiona) i nazwisko, b. numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, c. adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a w przypadku poręczyciela dodatkowo d. stan cywilny
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu dla: Zarządu KZP, Komisji Rewizyjnej KZP, księgowej, kasjerce oraz oddziałom finansowym jednostek realizującym potrącenia składek i rat pożyczek wyłącznie w celu realizacji czynności niezbędnych dla obsługi statutowych zadań.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.