Zadania Ośrodka Terapii Uzależnień jako ośrodka wojewódzkiego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gorzycach jest jednostka organizacyjna Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (WOLOiZOL w Gorzycach).Udziela stacjonarnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i wspóluzależnionych. W swoich strukturach posiada  Oddział Przyjęć i Detoksykacji, Odział Terapii Uzależnienia oraz Poradnię Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

Z rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ośrodkowi  w 1998 r powierzono wykonywanie zadania pozaleczniczych ustawowo przypisanych wojewódzkim ośrodkom terapii uzależnienia i współuzależnienia. W późniejszym czasie funkcja ta została potwierdzona w Porozumieniu dn. 12 lipca 2002r. zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Śląskiego – Jana Olbrychta i Wicemarszałka Województwa Śląskiego – Grzegorza Spyrkę  a WOLOiZOL w Gorzycach.

Zgodnie z § 11. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz.U.2018. poz. 2410 z dnia 2018.12.27), do zadań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gorzycach   należą:

  1. monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;
  2. ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym dotyczących podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników placówek;
  3. opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
  4. udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
  5. prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;
  6. inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń;
  7. inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych;
  8. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

Ponadto:

Kierowników Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w Gorzycach na mocy § 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.) w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu powierzono uprawnienia do rekomendowania kandydatów na biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Prezesom Sądów Okręgowych w: Częstochowie, Katowicach, Gliwicach oraz Bielsku Białej,

Funkcję Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia pełni zatrudniony w WOLOiZOL w Gorzycach na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Terapii Uzależnień – Mirosław Saj, z wykształcenia psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, który pełni jednocześnie funkcję Regionalnego Konsultanta Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także wchodzi w skład Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego.