Dla osób upoważnionych

Klauzula informacyjna dla: osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych / osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji medycznej / osób upoważnionych do informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku z upoważnieniem Pani/Pana
  w oświadczeniu pacjenta: do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych/ do uzyskiwania dokumentacji medycznej/ do informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych administratorem danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej Administratorem).
 3. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
 4. Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1304 ze zm.) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym i osobom upoważnionym przez administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.