Dla osób upoważnionych

Klauzula informacyjna dla: osób upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych/ osób upoważnionych do uzyskiwania dokumentacji medycznej/ osób upoważnionych do informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Pani/Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku z upoważnieniem Pani/Pana w oświadczeniu pacjenta: do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych/ do uzyskiwania dokumentacji medycznej/ do informacji w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub śmierci.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą w: Gorzyce 44-350 , ul. Zamkowa 8, zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach, e-mail – woloizol@woloizol.com.pl 324511205 (centrala). Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt e-mail – iodo@woloizol.com.pl, tel +48324123156. 
  3. Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069 ze zm.).
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym upoważnionym przez administratora.
  6. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.