Monitoring wizyjny

Klauzula informacja dla

osób przebywających na  terenie WOLOiZOL w Gorzycach

w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą w: Gorzyce 44-350 , ul. Zamkowa 8, zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach, e-mail – woloizol@woloizol.com.pl 324511205 (centrala). Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt e-mail – iodo@woloizol.com.pl, tel +48324123156.
 2. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie WOLOiZOL w Gorzycach (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i pacjentów) oraz zapewnienia i zwiększenia ochrony mienia WOLOiZOL w Gorzycach i obejmuje następujące obszary:
 • obszar wejścia i wjazdu od ulicy Zamkowej na portiernię (kamera 1 i 2),
 • obszar drogi wewnętrznej i wejścia głównego do budynku „Zameczek” (kamera 3),
 • obszar holu w parterze budynku „Zameczek”(kamera 4),
 • obszar ołtarza w pomieszczeniach kaplicy w budynku „Zameczek” (kamera 5).
 1. Administrator informuje, że nie jest w stanie zidentyfikować wszystkie osoby, których wizerunek jest rejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
 2. W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, sylwetka, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów.
 3. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prawem przewidzianym lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. Osobom których dane przetwarzane są przez WOLOiZOL w Gorzycach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.