Dla kandydatów do pracy

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

dotycząca realizacji zdań związanych z procesem rekrutacji w WOLOiZOL w Gorzycach

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. administratorem danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach ul. Zamkowa 8, tel. (32) 4511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (dalej: Administrator).
  2. została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl.
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania stosunku pracy. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy Kodeks pracy. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku niepodania danych uczestniczenie w procesie rekrutacji nie będzie możliwe.
  5. dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora oraz podmiotom upoważnionym z mocy prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
  6. dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku zamieszczenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok od ich dostarczenia.
  7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.