Dla osób wskazanych przez pacjenta

Klauzula informacyjna dla osób wskazanych przez pacjenta WOLOiZOL w Gorzycach w kontrakcie terapeutycznym w celu wysłania listu o treści przewidzianej w programie terapii oraz zaproszenia na „terapię rodzinną”.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku ze wskazaniem Pani/Pana w kontrakcie terapeutycznym pacjenta jako osoby, do której zostanie wysłany przez niego list
  o treści przewidzianej w programie terapii oraz zaproszenia na „terapię rodzinną” w celu odbudowania relacji rodzinnych z osobami bliskimi.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej Administratorem).
 3. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
 4. Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wysłania listu o treści przewidzianej
  w programie terapii oraz zaproszenia na „terapię rodzinną” by odbudować relacje rodzinne
  z osobami bliskimi, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c, d ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych 2016/679 (RODO).
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym i osobom upoważnionym przez administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji terapeutycznej/medycznej lub do czasu wycofania zgody przez pacjenta.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.