Dla pacjenta

Klauzula informacja dla pacjentów


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej Administratorem).
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WOLOiZOL w Gorzycach ma podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym między innymi: diagnozy medycznej, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  5. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia,
  6. przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym udostępniane osobom
  i podmiotom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej., tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.