Dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą w: Gorzyce 44-350 , ul. Zamkowa 8, zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach, e-mail – woloizol@woloizol.com.pl 324511205 (centrala). Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt – e-mail iodo@woloizol.com.pl, tel +48324123156.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  WOLOiZOL w Gorzycach w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym między innymi: diagnozy medycznej, leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 3. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów, w szczególności :
  • ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 849. ze zm.),
  • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 685),
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 295 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020. poz. 1398 ze zm.),
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.702 ze zm.),
  • przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym udostępniane osobom i podmiotom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej., tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.) przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Do pobrania: Formularz