PODSTAWOWY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Informacje ogólne

Program oparty jest o bio-psycho-społecznym model uzależnienia. Głównym celem pracy terapeutycznej jest dążenie do zmiany pozwalającej osiągnąć pełną abstynencję. Podstawową metodą terapeutyczną jest psychoterapia grupowa i indywidualna. W tym podejściu ponad połowa zajęć, to sesje psychoterapii grupowej. Sesje grupowe  odbywają się w systemie półotwartym, to znaczy, że nabór pacjentów do grupy odbywa się w sposób rotacyjny, w przedziale tygodniowym.  Raz w tygodniu wymieniana jest połowa członków z 12 osobowej grupy. 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest podzielony na trzy odcinków A, B, C  na łączna liczbę 112 łóżek. W każdym z odcinków obowiązuje szczegółowy harmonogram terapii rozpisany na poszczególne dni tygodnia. Ze względu zachowanie ciągłości przyjęć i realizację programu terapeutycznego przyjęcia w każdym z odcinków odbywają się we wtorki, środy i czwartki.        

W ramach prowadzonej terapii jest zagwarantowana stała dostępność do psychologa i lekarzy różnych specjalności oraz pracownika socjalnego. W razie konieczności zapewniony jest również dostęp do konsultacji specjalistycznych.

Zajęcia rozpisane są na 6 tygodniowych bloków, które szczegółowo rozpisane są w postaci harmonogramu zajęć.  

 1. Cele terapii:
 • zdobycie, bądź pogłębienie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu,
 • nauka umiejętności powstrzymywania się od picia,
 • ułatwienie identyfikacji choroby alkoholowej,
 • rozpoznawanie i rozbrajanie systemu iluzji i zaprzeczeń,
 • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia alkoholu na funkcjonowanie rodziny
 • rozpoznawanie i rozbrajanie mechanizmu nałogowego regulowania uczuć,
 • rozpoznawanie i rozbrajanie systemu rozproszonego „Ja”
 • rozpoznanie własnych wartości, zdolności, dążeń, które są w pełni akceptowane i sprzyjają osiąganiu wytyczonych celów,
 • zwiększenie umiejętności dostrzegania własnych problemów,
 • zwiększenie świadomości wpływu własnej pracy na przebieg zdrowienia,
 • ułatwianie rozpoznawania sygnałów zagrażających trzeźwości,
 • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia na przebieg pracy zawodowej,
 • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia na stan zdrowia,
 • uświadomienie, co to znaczy być bezsilnym wobec alkoholu,
 • pogodzenie się z własnymi ograniczeniami,
 • ugruntowanie wiedzy i umiejętności zasad ważnych w utrzymywaniu abstynencji,
 • zdobycie wiedzy na temat nawrotów,
 • zdobycie wiedzy na temat możliwości zapobiegania nawrotom,
 • uświadomienie zagrożeń dla trzeźwienia płynących z otaczającej rzeczywistości,
 • zmiana dotychczasowego stylu życia, bez alkoholu,
 • planowanie przyszłości bez alkoholu.
 1. Zadania
 • Udzielanie podstawowych świadczeń zapobiegawczo–leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
 • Realizacja programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakresie podstawowym,
 • Przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny w warunkach stacjonarnych do kontynuowania terapii w systemie ambulatoryjnym.
 1. Czas trwania podstawowego programu

Podstawowy program terapeutyczny, licząc od daty przyjęcia pacjenta, do jego wypisu wynosi 6 tygodni. W  przypadkach, kiedy cele terapeutyczne nie zostały osiągnięte istnieje możliwość przedłużenia terapii maksymalnie do 8 tygodni. Na czas przedłużenia pobytu jest opracowywany indywidualny program terapii.

 1. Zawartość i realizacja programu

Program psychoterapii uzależnienia od alkoholu oparty koncepcję behawioralno – poznawczą realizowany jest w obszarach: 

 • Przyjęcie do programu – destrukcja oraz motywowanie do terapii
 • Destrukcja i utrata kontroli
 • Tożsamość alkoholowa
 • Bezsilność wobec alkoholu
 • Konstruktywne zachowania ułatwiające  zachowanie abstynencji
 • Nawrót choroby

Realizacja programu przebiega w następujący w sposób:

 • W każdym tygodniu realizuje się powyższe bloki tematyczne w systemie rotacyjnym.
 • Tematy wynikające ze szczegółowego programu realizowane są na sesjach psychoterapii grupowej oraz sesjach psychoterapii indywidualnej.
 • Każdemu przyjętemu w oddział terapeutyczny pacjentowi jest przydzielony terapeuta prowadzący, który jest odpowiedzialny za przebieg procesu terapeutycznego pacjenta w czasie pobytu na leczeniu.
 • Pacjenci uczestniczą w grupach zadaniowych, w czasie których realizowane są zadania indywidualnego planu terapii. (Każdy pacjent w oparciu o diagnozę problemową, w uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym otrzymuje plan terapii. Plan terapii składa się z dwóch części. Jedna część planu, to zadania standardowe, które otrzymuje wszyscy pacjenci, natomiast druga, to zadania indywidualne dostosowane do deficytów pacjenta).
 • W każdą drugą niedzielę miesiąca od godz. 12.00 do 16.00,byli pacjenci  mogą uczestniczyć w odbywających się w Oddziale Terapii Uzależnienia w spotkaniach terapeutycznych after care.