Zobowiązanie do leczenia odwykowego przez sąd

Podstawy zobowiązania sądowego do poddania się leczeniu odwykowemu wynikają z 2 rozdziału ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.). Wyciąg z tych przepisów będących główną podstawą postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu znajduje się na końcu niniejszego opisu.

Z rozdziału 2 ustawy jw. wynika, że osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązków zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie to, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (na jej wniosek lub z własnej inicjatywy). Jeżeli w wyniku badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zostanie takie uzależnienie stwierdzone, Sąd na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora wszczyna postępowanie nieprocesowe o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Na terenie województwa śląskiego postanowienia sądu o poddaniu się leczeniu odwykowemu realizują podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w tym zakłady lecznictwa odwykowego w Gorzycach. W Województwie Śląskim zakłady te można odnaleźć na stronie http://woloizol.dq.pl/ .

Wyciąg z ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz.2151)

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 2 tekst jedn. Dz.U.2023.2151 ustawa z dnia 26 października 1982 r.docx