Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach (skrót WOLOiZOL w Gorzycach) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://woloizol.com.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WOLOiZOL w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WOLOiZOL w Gorzycach oraz Biuletynu Informacji Publicznej WOLOiZOL w Gorzycach.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa oraz BIP są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. –podjęto starania w celu ograniczania do minimum korzystania z takich plików i osadzania tekstów bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Podjęto starania w celu ograniczenia i poprawnego zamieszczania takich plików.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

UŁATWIENIA NA STRONIE

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • umożliwia zmianę rozmiaru tekstu, kontrastu,
 • powiększenie całej strony
 • modyfikację kontrastu,
 • wyróżnianie nagłówków, odnośników,
 • podkreślanie odnośników
 • obsługę strony za pomocą klawiatury

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-08
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane aktualizacji w dniu: 2024-03-27

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 • E-mail: admin@woloizol.com.pl

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 • Data publikacji strony internetowej BIP: 1.2008 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych 
 • Data publikacji strony internetowej: 12.2010 r.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce

tel. centrala: 32 / 45 11 172, 45 11 205, 45 11 547, 45 11 629

email: woloizol@woloizol.com.pl

strona internetowa: https://woloizol.com.pl
BIP: https://bip-slaskie.pl/wologo/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki jak i otoczenie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach  są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Świadczą o tym m.in. specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe, podjazdy przy szerokich wejściach do budynków, specjalnie dostosowane łazienki z odpowiednią powierzchnią manewrową oraz windy pozwalające bez trudu pokonać drogę pacjenta na oddziały. W razie potrzeby Ośrodek zapewnia pomieszczenia do kontaktu niepełnosprawnego pacjenta z dyrekcją.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W WOLOiZOL w Gorzycach istnieje możliwość skorzystania z pomocy certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego. W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych przy załatwianiu spraw w WOLOiZOL w Gorzycach należy skontaktować się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o chęci spotkania min. 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.