Klauzula informacja dla osób odwiedzających pacjenta w PZOL

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTA W PSYCHIATRYCZNYM ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej Administratorem).
  2.  W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
  3. Dane osobowe osób odwiedzających pacjentów przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru odwiedzin oraz potwierdzenia lub odwołania wizyty / wizyt lub kontaktu, aby przekazać inne dodatkowe informacje dotyczących zaplanowanej wizyty / zaplanowanych wizyt. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawa przetwarzania: art. 6 lit. a i f RODO.
  4. Dane osobowe osób odwiedzających pacjentów mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do chwili zrealizowania zadania lub zadań, a następnie przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa i/lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu lub do czasu odwołania zgody.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie WOLOiZOL w Gorzycach.
  7. Osobom odwiedzającym, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  8. Osobom których dane przetwarzane są przez WOLOiZOL w Gorzycach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  9. Dane osobowe osób odwiedzających nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.