Klauzula informacja dla osób odwiedzających pacjenta w PZOL

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą w: Gorzyce 44-350 , ul. Zamkowa 8, zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach, e-mail – woloizol@woloizol.com.pl 324511205 (centrala).Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt e-mail – iodo@woloizol.com.pl, tel +48324123156.
  2. Dane osobowe osób odwiedzających pacjentów przetwarzane są w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Podstawa przetwarzania: art. 6 lit. d, 9 lit. i RODO.
  3. Dane osobowe osób odwiedzających pacjentów mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez administratora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe osób odwiedzających pacjentów przechowywane będą przez okres 5 lat.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby przebywać na terenie WOLOiZOL w Gorzycach.
  6. Osobom odwiedzającym, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  7. Osobom których dane przetwarzane są przez WOLOiZOL w Gorzycach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Dane osobowe osób odwiedzających nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.