ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA PODCZAS EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W GORZYCACH W CELU ROZPOZNANIA ZAKAŻENIA PODCZAS EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKŁUCIEM IGŁĄ, SKAŻENIEM OCZU, UST KRWIĄ LUB INNYM PŁYNEM USTROJOWYM.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1), – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych LUB Pana/Pani podopiecznego jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą w: Gorzyce 44-350, ul. Zamkowa 8, zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach, e-mail – woloizol@woloizol.com.pl, tel. – +48324511205 (centrala). Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt e-mail – iodo@woloizol.com.pl, tel. –  +48324123156.
  2. Pana/Pani dane osobowe lub dane Pana/Pani podopiecznego w postaci imienia, nazwiska, a w przypadku pacjenta także numeru PESEL oraz informacji o obecności wirusów HIV, HBV, HCV lub innej choroby zakaźnej będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu rozpoznania zakażenia podczas ekspozycji zawodowej i wszczęcia odpowiednich procedur z tym związanych.
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych lub Pana/Pani podopiecznego mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych przez Administratora lub na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w związku z procedurą rozpoznania zakażenia podczas ekspozycji zawodowej.
  4. Pana/Pani dane osobowe lub Pana/Pani podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpoznania ekspozycji zawodowej i innych statutowych zadań WOLOiZOL w Gorzycach oraz zadań wynikających z przepisów szczegółowych lub do czasu ich wycofania.
  5. Posiada Pan/Pani prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.