Oddział Przyjęć i Detoksykacji

Oddział Przyjęć i Detoksykacji jest częścią struktury organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach pn. Ośrodek Terapii Uzależnień, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Terapii Uzależnień. Oddział ten dysponuje 35 miejscami i jest kierowany przez kierownika (lekarza), któremu podlegają lekarze asystenci i pielęgniarka oddziałowa, a jego zadaniem jest udzielanie całodobowych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla osób z zaburzeniami stanu zdrowia spowodowanymi użyciem alkoholu. Czas leczenia w oddziale wynosi do 10 dni.

Przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu, codziennie w godz. 8:00-14:00, z wyjątkiem dni świątecznych i sobót, a przy zagrożeniu zdrowia i życia przyjęcie następuje bezzwłocznie i przez cała dobę. Przyjęcie następuje za pisemną zgodą pacjenta. Pacjenci zobowiązani do leczenia decyzją sądu przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i powiadomieniu sądu. Leczenie cudzoziemców z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu odbywa się na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pacjentom z krajów członkowskich UE, którzy chcą skorzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej, mogą być udzielone świadczenia zdrowotne tak jak pacjentom komercyjnym.

Na postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w tym oddziale składają się przede wszystkim: przyjmowanie i wypisywanie pacjentów, badania lekarskie i wg potrzeb konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne, rozpoznawanie ostrych i przewlekłych somatycznych i psychicznych skutków picia, różnicowanie alkoholowego zespołu abstynencyjnego z innymi zespołami egzogennymi, czynności pielęgniarskie, detoksykacja, leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych i jego powikłań, farmakoterapia wspomagająca wczesną abstynencję, ergoterapia (utrzymanie czystości i porządku wokół siebie), psychoedukacja motywująca do podjęcia psychoterapii.

Ukończenie leczenia w Oddziale Przyjęć i Detoksykacji nie jest równoznaczne z przejściem pacjenta do Oddziału Terapii Uzależnień. Decyzje o zakwalifikowaniu bądź odmowie przyjęcia pacjenta do programu terapii podejmuje zespół terapeutyczny.

Pacjenci maja zapewniona dostęp do opieki duszpasterskiej kapelana i do kaplicy znajdującej się na terenie Ośrodka. Ponadto w ramach leczenia mogą skorzystać ze sklepu-kawiarni.

Dla zapewnienia prawidłowości i ciągłości postępowania diagnostycznego i leczniczego oddział współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi, a zwłaszcza: przychodniami, szpitalami, pracowniami diagnostycznymi i zespołami ratownictwa medycznego.

W przypadku chorego, u którego rozpoznano schorzenia nie leczone w WOLOiZOL, a które wymagają potraktowania priorytetowego lub w przypadku pogorszenia się stanu, pilnych potrzeb diagnostycznych, chory przekazywany jest do podmiotu leczniczego o odpowiednich warunkach diagnostyki i terapii.
W ramach leczenia stacjonarnego realizujemy także program zapobiegania nawrotom – szczegóły w zakładce program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz program terapii dla osób uzależnionych BSFT.