Zdarzenia niepożądane

Klauzula informacyjna – zgłoszenie zdarzenia niepożądanego

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach
  z siedzibą w Gorzycach (44-350 Gorzyce), ul. Zamkowa 8, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej administratorem).
 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez Panią/Pana lub osobę trzecią podczas przekazywania formularza zgłoszenia zdarzenia niepożądanego/zgłaszania zdarzenia niepożądanego w innej formie niż na formularzu osobie wskazanej do przyjmowania tych zgłoszeń.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WOLOiZOL w Gorzycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) i h) RODO, tj. w celu realizacji obowiązków nałożonych na administratora w związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta ( U. z 2023 r. poz. 1692),
  w tym przede wszystkim przyjęcia zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, identyfikacji danego zdarzenia niepożądanego, przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego, prowadzeniu rejestrów, monitorowania zdarzeń niepożądanych oraz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procedur związanych ze zgłoszeniem i analizą zdarzenia niepożądanego.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym udostępniane tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej., tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w art. 29 ustawy
  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu lub do czasu przeprowadzenia analizy zdarzenia niepożądanego – po tym czasie dane zostaną zanonimizowane.