Obowiązki pacjenta i odwiedzających, oświadczenia pacjenta, cenniki, organizacja świadczeń płatnych.

 

Obowiązki pacjenta i odwiedzających określają załączniki do zarządzenia Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach nr 21/2022 z 8 czerwca 2022, wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godziny, oraz wysokość opłat za udzielane inne niż gwarantowane świadczenia zdrowotne określa  Regulamin Organizacyjny (zarządzenie Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach nr 27/2023 z dnia 13 lipca 2023.).

WOLOiZOL w Gorzycach informuje nie pobiera opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz nie przechowuje zwłok pacjenta i w związku z tym nie posiada cenników w tych zakresach.

WOLOiZOL w Gorzycach informuje, że nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi po raz pierwszy w żądanym zakresie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów z dokumentacji medycznej pacjenta, WOLOiZOL w Gorzycach będzie pobierać opłatę zgodnie z cennikiem;

Treść obowiązków pacjenta i odwiedzających

Informacja o możliwości składania oświadczeń przez IKP:

Zgodnie z § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.poz.666) istnieje możliwość złożenia poniższych oświadczeń pacjenta za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta o:

  • wyrażeniu zgody na udzielanie informacji, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
  • upoważnieniu do dostępu do dokumentacji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • wyrażeniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w    16–18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Złożenie ww. oświadczeń za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta zastępuje ich złożenie w formie pisemnej przy przyjęciu do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.

Treść opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej i za świadczenia płatne oraz za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godz., organizacji świadczeń płatnych, cennik WOLOiZOL w Gorzycach za wykonanie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku oraz jej  udostępnienie na informatycznym nośniku danych.