Prawa, obowiązki pacjenta i odwiedzających, cenniki, organizacja świadczeń płatnych.

 

Prawa pacjenta określa zarządzenie Dyrektora nr 21/2017 z dnia 20.06.2017r.

Treść Praw Pacjenta

Obowiązki pacjenta i odwiedzających określają załączniki do zarządzenia Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach nr 38/2015 z 16 października 2015, wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godziny, oraz wysokość opłat za udzielane inne niż gwarantowane świadczenia zdrowotne określa  Regulamin Organizacyjny (zarządzenie Dyrektora WOLOiZOL w Gorzycach nr 29/2015 z dnia 28 września 2015r., ze zm.).

WOLOiZOL w Gorzycach informuje, że nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  • pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi po raz pierwszy w żądanym zakresie. Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów z dokumentacji medycznej pacjenta, WOLOiZOL w Gorzycach będzie pobierać opłatę zgodnie z cennikiem;
  • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Treść Obowiązków pacjenta i odwiedzających

Treść opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej i za świadczenia płatne oraz za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godz., organizacji świadczeń płatnych, cennik WOLOiZOL w Gorzycach za wykonanie wyciągu, odpisu, kopii, wydruku oraz jej  udostępnienie na informatycznym nośniku danych.