Dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami

Aby skutecznie komunikować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach (skrót WOLOiZOL w Gorzycach) osoby niesłyszące lub słabo słyszące, lub z innymi specjalnymi potrzebami mogą skorzystać z usług specjalnych.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych przy załatwianiu spraw w WOLOiZOL w Gorzycach prosimy o:

  • kontakt telefoniczny pod nr + 48 32 45-11-697
  • fax pod nr + 48 32 45-11-696
  • e-mail na adres: woloizol@woloizol.com.pl
  • listownie na adres: Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8, 44 – 350 Gorzyce z dopiskiem „usługa tłumacza języka migowego” i wysłać co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem (termin liczony od dnia otrzymania listu).

Zgłoszenie

Wybierając formę komunikacji należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym ,
  • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
  • przedmiot rozmowy,
  • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienia usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się PJM, SJM, SKOGN, lub
  • wskazać specjalną potrzebę osoby uprawnionej.