Dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych zawierających umowę cywilnoprawną lub pracowników i osób – zwanych dalej „kontrahentami” – reprezentujących podmiot zawierający umowę cywilno-prawną z WOLOiZOL w Gorzycach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej Administratorem).
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  1. w celu realizacji umów cywilnoprawnych, w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, nr PESEL, adresu zamieszkania, nazwy filmy, adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej, nr NIP i REGON. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt III.
  3. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Okres przechowywania danych
  1. Dane osobowe kontrahentów WOLOiZOL w Gorzycach przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu.
 6. Odbiorcy danych.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być także ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie BIP.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt III.3 jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.