Dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych zawierających umowę cywilnoprawną lub pracowników i osób – zwanych dalej „kontrahentami”- reprezentujących podmiot zawierający umowę cywilno-prawną z WOLOiZOL w Gorzycach

 Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą w: Gorzyce 44-350 , ul. Zamkowa 8, zwany dalej WOLOiZOL w Gorzycach, e-mail – woloizol@woloizol.com.pl 324511205 (centrala). Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt e-mail – iodo@woloizol.com.pl, tel +48324123156.
  2. Dane osobowe kontrahentów WOLOiZOL w Gorzycach przetwarzane są w celu realizacji umów cywilnoprawnych, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.
  4. Dane osobowe kontrahentów będą ujawniane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie informacja publiczna lub uprawnionym podmiotom zgodnie z powszechnie obowiązującymi prawa.
  5. Dane osobowe kontrahentów WOLOiZOL w Gorzycach przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją celu.
  6. Kontrahentom WOLOiZOL w Gorzycach przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
  7. Kontrahentom których dane przetwarzane są przez WOLOiZOL w Gorzycach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Dane osobowe kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Do pobrania: Formularz