Rehabilitacja

Rehabilitacja jest częścią Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Rehabilitacja organizuje zajęcia rehabilitacyjne i kulturalno – rekreacyjne dla pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego i jest kierowana przez kierownika (podlegającego Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa), któremu podlegają instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, pedagog i fizykoterapeuci.

Rehabilitacja wykonuje i organizuje w szczególności następujące zadania: terapię zajęciową, edukację i rekreację, ćwiczenia samoobsługi i rozwijanie umiejętności społecznych, usprawnienie ruchowe i działania fizykoterapeutyczne, czynności opiekuńcze, prowadzenie świetlico – kawiarenki oraz różnorodne formy terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, udział w ustaleniu rozpoznań i indywidualnych programów usprawnienia Pacjentów ZOL.

Działania Rehabilitacji są uzupełnieniem dla działań segmentów opiekuńczo-leczniczych. Wykonuje ona i organizuje w szczególności następujące zadania: terapię zajęciową, edukację i rekreację, ćwiczenia samoobsługi i rozwijanie umiejętności społecznych, usprawnienie ruchowe i działania fizykoterapeutyczne, czynności opiekuńcze, prowadzenie świetlico – kawiarenki oraz różnorodne formy terapii dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, wnioskowanie o nagrody dla aktywnych uczestników zajęć rehabilitacyjnych, udział w ustaleniu rozpoznań i indywidualnych programów usprawnienia pacjentów. Terapia zajęciowa jest ukierunkowana na organizację czasu wolnego i aktywizację społeczną chorego, a jest realizowana jest poprzez: arteterapię, ergoterapię, muzykoterapię, terapię rozrywkową i relaksacyjną, terapię snoezelen (sala doświadczania świata) i inne formy terapii. W zakresie realizacji programów rehabilitacji i terapii Rehabilitacja współpracuje w szczególności z pawilonami i segmentami ZOL (w tym z segmentem dla najsprawniejszych pacjentów), WTZ w Gorzycach , pielęgniarką epidemiologiczną, służbą BHP i OC oraz z placówkami zewnętrznymi zajmującymi się głównie edukacją, twórczością i rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych. Do zadań Rehabilitacji należy także bezpośrednia współpraca ze Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki podopiecznych.

Podopieczni biorą udział w wystawach artystycznych, imprezach kulturalnych i zawodach sportowych. Każdego roku jest organizowana Międzyośrodkowa Spartakiada Przyjaźni, w której biorą udział goście z kilku zaprzyjaźnionych zakładów. Organizowane są zabawy urodzinowe, andrzejkowe i karnawałowe. Pacjenci wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze i biorą udział w wyjazdach integrujących ich ze środowiskiem społecznym. Zajęcia rehabilitacyjne są także realizowane w gabinetach kinezyterapii, fizykoterapii i sali gimnastycznej. Na sali gimnastycznej prowadzone są zajęcia ruchowe (gry zespołowe, gry i zabawy ruchowe), poprawiające lub doskonalące różne cechy motoryczne.