Budżet i majątek

WOLOiZOL korzysta nieodpłatnie z gruntów o powierzchni około 16,8 ha i znajdujących się na nich budynków i budowli, których właścicielem jest Województwo Śląskie, położonych na obrzeżach miejscowości Gorzyce (gmina Gorzyce) przy ul. Zamkowej 8. Prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości jest odzwierciedlone w Księdze Wieczystej nr 47287, a jego podstawą jest notarialna umowa ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony. W skład nieruchomość wchodzi budynek z XVIII w. i teren parkowo-leśny, wpisane do rejestru zabytków pod nr A/1388/89.

Głównymi źródłami przychodów Ośrodka są w szczególności środki finansowe uzyskiwane z: odpłatnych świadczeń zdrowotnych (umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia), opłat za wyżywienie i zakwaterowanie osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, umów na prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej (umowy z Powiatem Wodzisławskim), umów dot. koordynacji pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa (umowy z Województwem Śląskim), darowizn, a także dotacji na remonty i inwestycje. Uzyskiwane przychody są przeznaczane na realizację zadań statutowych.

Dane dotyczące budżetu i majątku WOLOiZOL w Gorzycach są zawarte w załączonych niżej sprawozdaniach finansowych: bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Rachunek zysków i strat za rok poprzedni: Rachunek zysków i strat

Bilans za rok poprzedni: Bilans

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej: Raport