Dla pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW WOLIZOL W GORZYCACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL z siedzibą w Gorzycach ul. Zamkowa 8, tel. (32) 4511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: iodo@woloizol.com.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z prawa pracy w związku z zawartą umową o pracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym z mocy prawa lub upoważnionym przez administratora danych osobowych (np. lekarz medycyny pracy, firma szkoląca w zakresie bhp );

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.