Dla pracowników

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW WOLOIZOL W GORZYCACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOLOiZOL w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach, ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 324511205 (centrala), e-mail: woloizol@woloizol.com.pl, (zwany dalej Administratorem).
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@woloizol.com.pl lub na adres Administratora.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
  z prawa pracy w związku z zawartą umową o pracę, w tym:
  a) prowadzenia akt pracowniczych,
  b) naliczenia i wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń należnych pracownikowi oraz realizacji zajęć wynagrodzenia,
  c) realizacji obowiązków ubezpieczeniowych, podatkowych oraz księgowo – rachunkowych,
  d) realizacji obowiązków BHP (szkolenia BHP, przygotowanie dokumentacji wypadkowej),
  e) realizacji praw pracownika związanych z członkostwem w organizacji związkowej,
  f) wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń,
  g) organizowanie oraz współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny i osób bliskich, przewidzianych przepisami o ZFŚS oraz związanych z uczestnictwem w grupowym ubezpieczeniu oraz dodatkowych usługach stanowiących świadczenia pozapłacowe dla pracownika,
  h) realizacji obowiązków w zakresie medycyny pracy – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  i) oceny zdolności pracownika do pracy,
  j) archiwizacji dokumentów pracowniczych, w tym akt osobowych pracownika,
  k) udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które na mocy przepisów prawa mają prawo żądać oraz otrzymywać informacje
  o pracowniku, w tym w szczególności celem skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  w zakresie wskazanym m. in. w art. 22¹ kodeksu pracy oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), art. 6 ust, 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, art. 9 ust 2 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu zapewnienia bezpieczeństwa nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), w zakresie wizerunku na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora).
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt III.
  3. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Okres przechowywania danych
  1. W zakresie wskazanym w pkt III.1 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający
  z przepisów prawa dot. archiwizacji lub 10 lat w przypadku dokumentacji powypadkowej lub okres
  w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z zatrudnieniem lub przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia.
  2. Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego (pkt III.2) przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prawem przewidzianym lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód
  w takim postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  3. Ponadto dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody lub ustania przyczyn uzasadniających przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody.
 6. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być także ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie BIP.
 7. Podanie danych osobowych w celach określonych w pkt. III oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy lub uniemożliwieniem Administratorowi jako pracodawcy realizacji określonych wymogów prawnych.
  W pozostałym zakresie konsekwencją niepodania danych może być:
  − brak możliwości korzystania z określonych świadczeń i szkoleń,
  − brak możliwości udziału w projektach realizowanych przez Administratora,
  − utrudniona realizacja umowy.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.