Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego

Zdarzeniem niepożądanym jest zdarzenie zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, powodujące lub mogące spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta, w szczególności zgon, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, chorobę, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji albo jej przedłużenia, a także uszkodzenie ciała; nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego należy dokonać niezwłocznie po jego wystąpieniu na druku dostępnym do pobrania poniżej, a zgłaszającym może być każda osoba, w szczególności: pracownik, pacjent, osoby bliskie dla pacjenta.

Osobami przyjmującymi zgłoszenia są:

– Kadra kierownicza Ośrodka Terapii Uzależnień

– Kadra kierownicza Ośrodka Opieki Długoterminowej

– Koordynator w Przychodni

– Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu

lub pracownicy działający w ich zastępstwie.

Do pobrania: Formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego.