Brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby). Brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów z 2003 roku. Powyższa dokumentacja medyczna może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 12.02.2024, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Działem Statystyki pod nr telefonu 032 4123150.

Podstawa prawna:

– art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.  Dz. U. 2023 poz. 1545 z dnia 7 lipca 2023)