Zadania Ośrodka Terapii Uzależnień jako ośrodka wojewódzkiego

Koordynację pracy placówek odwykowych w województwie śląskim wykonuje Ośrodek Terapii Uzależnień, będący jednostką organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (WOLOiZOL w Gorzycach). Ośrodek Terapii Uzależnień oraz Poradnia pełnią w Województwie Śląskim ustawową funkcję Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zostało to określone w Porozumieniu zawartym dn. 12 lipca 2002r. pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowany przez: Jana Olbrycha – Marszałka Województwa Śląskiego i Grzegorza Spyrkę -Wicemarszałka Województwa Śląskiego a WOLOiZOL w Gorzycach. Aktualnie do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, zgodnie z § 10 ust 2 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie: organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734), należy:

 1. monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa;
 2. ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym wnioskowanie o konieczności podjęcia doskonalenia zawodowego pracowników;
 3. opiniowanie wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
 4. udzielanie konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 5. prowadzenie działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa, a także ocena tych danych;
 6. inicjowanie i realizacja działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń;
 7. inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań programowych;
 8. współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej.

Zgodnie z § 3. ust. 1 wymienione wyżej zadania odnoszą się do placówek prowadzących leczenie uzależnienia od alkoholu, do których należą:

 1. poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia;
 2. poradnia leczenia uzależnień;
 3. całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu;
 4. całodobowy oddział leczenia uzależnień;
 5. dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu;
 6. dzienny oddział leczenia uzależnień;
 7. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych;
 8. hostel dla osób uzależnionych od alkoholu.

Informacje na temat placówek odwykowych funkcjonujących na obszarze województwa śląskiego oraz ich dane teleadresowe można znaleźć na stronie www.baza.woloizol.com.pl .

Ponadto:

Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, w Gorzycach na mocy § 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz.U.nr .250, poz. 1883 ze zm.) w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu posiada uprawnienia do zgłaszania właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego, kandydatów do listy biegłych. W myśl tego rozporządzenia kandydatami na biegłych mogą być: psycholodzy oraz specjaliści psychoterapii uzależnień.

Funkcję Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia pełni zatrudniony w WOLOiZOL w Gorzycach na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Terapii Uzależnień, Stanisław Wolny – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Oprócz tego pełni on jednocześnie funkcję Regionalnego Konsultanta Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz jest członkiem Zespołu Doradców Dyrektora PARPA ds. Lecznictwa Odwykowego.

Opisane działania i utrzymywanie elektronicznej bazy danych o placówkach odwykowych są finansowane przede wszystkim z budżetu Województwa Śląskiego. W finansowaniu realizacji niektórych zadań uczestniczy także Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.