Przychodnia

Przychodnia jest częścią struktury organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach pn. Ośrodek Terapii Uzależnień, zarządzanej przez Zastępcę Dyrektora ds. Terapii Uzależnień. W skład Przychodni wchodzi Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia.

Poradnia realizuje w warunkach ambulatoryjnych psychoterapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia oraz indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze, a za realizację jej zadań odpowiada wyznaczony koordynator, któremu podlegają pracownicy udzielający świadczeń zdrowotnych w poradni.

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych może trwać: grupa wstępna – do 2 m-cy, podstawowy program terapeutyczny – do 8 m-cy, zaawansowany program terapeutyczny – do 2 lat. Ponadto w każdy czwarty piątek miesiąca od godz.16.00 odbywają się spotkania terapeutyczne z rodzinami osób uzależnionych.

Czas pracy poradni:

Wtorek 10.00 – 14.00
Czwartek 15.00 – 19.00
Piątek 10.00 – 12.00
15.00 – 19.00

Byli pacjenci Ośrodka mogą uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach terapeutycznych odbywających się w Oddziale Terapii Uzależnienia, w każdą drugą niedzielę miesiąca od godz. 12.00 do 16.00 (spotkania te nie są zadaniem poradni).

Dla pacjenta leczenie w Poradni jest bezpłatne i nie wymaga skierowania lekarza – na leczenie przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone. Świadczenia są udzielane za pisemną zgodą pacjentów. Pacjenci zobowiązani do leczenia decyzją sądu przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i powiadomieniu sądu.

W zakres postępowania terapeutycznego Poradni w stosunku do osoby uzależnionej wchodzi postępowanie diagnostyczne (badania, informacja wstępna, motywowanie do terapii, rozpoznanie fazy uzależnienia oraz problemów życiowych związanych z piciem alkoholu, zawarcie kontraktu terapeutycznego), intensywny etap terapii (opracowanie i realizowanie programu psychoterapii, rozpoznanie własnego uzależnienia-destrukcyjnych skutków choroby i tożsamości osoby uzależnionej, rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, nauka radzenia sobie z głodem alkoholowym i zapobieganie nawrotom choroby, przygotowania planu pracy nad dalszym zdrowieniem, farmakologiczne wspieranie wydłużania abstynencji), pogłębiona psychoterapia (rozpoznawanie i usuwanie zaburzeń emocjonalnych zagrażających trwałej abstynencji oraz trening umiejętności służący dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej).

W zakres postępowania terapeutycznego Poradni w stosunku do osoby współuzależnionej: postępowanie diagnostyczne (badanie lekarskie i wg potrzeb zapewnienie badań psychologicznych lub skierowania do innych specjalistów, informacja wstępna, motywowanie do terapii), podstawowa terapia współuzależnienia (edukacja o medycznych i psychologicznych aspektach współuzależnienia, rozpoznanie wpływu uzależnienia na sytuację rodzinną i osobistą, rozpoznanie własnego wzorca współuzależnienia i jego zmiana, budowanie więzi, otrzymywani wsparcia od innych osób współuzależnionych w grupie terapeutycznej), pogłębiona psychoterapia współuzależnienia (psychoterapia osobistych problemów emocjonalnych związanych ze współuzależnieniem oraz trening umiejętności psychologicznych, interpersonalnych i społecznych niezbędnych do zdrowienia).

W ramach leczenia stacjonarnego realizujemy także program zapobiegania nawrotom – szczegóły w zakładce program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej.