Brakowanie dokumentacji medycznej

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach uprzejmie informuje, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów (historie choroby). Brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna pacjentów z 2000 roku. Powyższa dokumentacja medyczna może zostać wydana pacjentowi na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 22.03.2021 i proszone są o kontakt telefoniczny  (Statystyka 032 412 31 50) w celu ustalenia szczegółów.

Podstawa prawna:
– art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz.849),