Warunki przyjęcia do stacjonarnego leczenia odwykowego

Informacja o warunkach przyjęcia do leczenia odwykowego w Ośrodku Terapii Uzależnień w Gorzycach

Zgodnie z ustawa z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2137) leczenie uzależnienia od alkoholu jest bezpłatne. A więc do leczenia odwykowego przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone jak i nieubezpieczone.

 • Koszt leczenia osób ubezpieczonych pokrywa NFZ, które winny wykazać w momencie przyjęcia posiadanie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego

(aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, lub odcinek emerytury/renty, lub zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, lub osoby niepracujących zaświadczenie PUP, rolnicy-zaświadczenie KRUS, prowadzący własną działalność gospodarczą – ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne). Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, gdy ubezpieczony potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy oraz gdy uzyska się potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieko\i zdrowotnej na podstawie dokumentu elektronicznego.

 • Koszt leczenia osób nieubezpieczonych pokrywa Ministerstwo Zdrowia (za pośrednictwem NFZ).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r.  o ochronie zdrowia psychicznego  (tekst jedn. z 2018r. poz. 1876), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 2475), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2018r. poz. 1510 ze zm.) oraz Regulamin Organizacyjny.

Warunkiem przyjęcia do leczenia w  Oddziale Przyjęć i Detoksykacji jest posiadanie:

 • aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” lub
 • prawomocnego postanowienie sądu zobowiązujące do leczenia odwykowego (wtedy skierowanie nie jest wymagane).
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzający tożsamość,
 • pacjenci z państw Unii Europejskiej, korzystający z możliwości leczenia w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oprócz w/w dokumentów powinni przedstawić celem potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych w Polsce:
  • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ a w razie braku EKUZ w trakcie pobytu w Polsce – Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ
  • Formularz E112/S2
  • Formularz E106/E109/E120/E121/S1 i wydane na ich podstawie Poświadczenie

Pacjentom z krajów członkowskich UE, którzy chcą skorzystać z transgranicznej opieki zdrowotnej, mogą być udzielone świadczenia zdrowotne tak jak pacjentom komercyjnym.

Należy jednak pamiętać, że dyrektywa transgraniczna przewiduje, że państwa członkowskie mogą wymagać, by pacjenci chcący skorzystać, ze świadczeń opieki zdrowotnej spełniali te same wymagania, które musieliby spełniać, gdyby się leczyli w swoim kraju. Dyrektywa ta przewiduje też możliwość wprowadzenia przez państwo członkowskie systemu uprzedniej zgody na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.

Ponadto pacjenci starający się o przyjęcie winni:

 • na odcinku Izby Przyjęć ustalić termin przyjęcia osobiście lub telefonicznie,
 • pisemnie wyrazić zgodę na leczenie (nie dotyczy pacjentów zobowiązanych do leczenia odwykowego przez sąd)

Należy pamiętać, że: skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia, dlatego należy w tym czasie ustalić termin przyjęcia do leczenia jednak w momencie osobistego ustalenia terminu przyjęcia data ważności skierowania jest przedłużona do dnia przyjęcia

Warunkiem przyjęcia do leczenia w Oddziale Terapii Uzależnienia jest posiadanie dokumentów jak wyżej:

a ponadto pacjent powinien być:

 • trzeźwy
 • zakwalifikowany do dalszego leczenia w Oddziale Terapii Uzależnienia przez lekarza Ośrodka

lub

 • zakwalifikowany do dalszego leczenia w Oddziale Terapii Uzależnienia przez Przychodnię działającą przy naszym Ośrodku (wymagane 3 spotkania diagnostyczno-edukacyjne)

musi również posiadać:

 • środki higieny
 • ręcznik
 • piżamę
 • pantofle

W przypadku ich braku, pacjent nie zostanie przyjęty na oddział.

Do Przychodni nie jest wymagane skierowanie.

W ramach leczenia stacjonarnego realizujemy także program zapobiegania nawrotom – szczegóły w zakładce program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej.

UWAGA !!!

Skierowanie o którym mowa wyżej wystawia lekarz, jeżeli uzna, że cel leczenia w warunkach ambulatoryjnych nie może być osiągnięty.

Wzór skierowania jest ustalony w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2018r. (poz. 2475) regulującym sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego.

Skierowanie jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni. Wskazany w zdaniu poprzednim okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących.

do pobrania: Formularz skierowania