PODSTAWOWY PROGRAM TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU REALIZOWANY W NURCIE BEHAWIORALNO-POZNAWCZYM

Informacje ogólne

Program oparty jest o bio-psycho-społecznym model uzależnienia. Głównym celem pracy terapeutycznej jest dążenie do zmiany pozwalającej osiągnąć pełną abstynencję. Podstawową metodą terapeutyczna jest psychoterapia grupową i indywidualną, przy czym ponad połowa zajęć, to powinny być zajęcia oparte o sesje psychoterapii grupowej. Sesje grupowe  odbywają się w systemie półotwartym. To znaczy, że nabór pacjentów do grupy odbywa się w sposób rotacyjny, w przedziale tygodniowym.  Raz w tygodniu wymieniana jest połowa członków z 12 osobowej grupy. 

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu jest podzielony na trzy pododdziały A, B, C w których obowiązuje szczegółowy plan terapii rozpisany na poszczególne tygodnie. W każdym z pododdziałów ze względu na przyjęcia następuje przesuniecie realizacji zadań ze względu na dzień rozpoczęcia programu. Pacjenci do programu przyjmowani są we wtorki,  środy i czwartki.

W ramach prowadzonej terapii jest zagwarantowana stała dostępność do psychologa i lekarzy różnych specjalności oraz pracownika socjalnego.

W ramach programu terapii przewiduje się zajęcia przeznaczone dla sprawców przemocy domowej.

Szczegółowy rozkład zajęć rozpisany na bloki tygodniowe rozpisany jest w postaci tygodniowego harmonogramu zajęć.  

 

 1. Cele terapii:
 • zdobycie, bądź pogłębienie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu,
 • ułatwienie identyfikacji choroby alkoholowej,
 • rozbrajanie systemu iluzji i zaprzeczeń,
 • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia alkoholu na funkcjonowanie rodzin,y
 • rozbrajanie mechanizmu nałogowego regulowania uczuć,
 • zwiększenie umiejętności dostrzegania własnych problemów,
 • zwiększenie świadomości wpływu własnej pracy na przebieg zdrowienia,
 • ułatwianie rozpoznawania sygnałów zagrażających trzeźwości,
 • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia na przebieg pracy zawodowej,
 • uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia na stan zdrowia,
 • uświadomienie, co to znaczy być bezsilnym wobec alkoholu,
 • pogodzenie się z własnymi ograniczeniami,
 • ugruntowanie wiedzy i umiejętności zasad ważnych w utrzymywaniu abstynencji,
 • zdobycie wiedzy na temat nawrotów,
 • zdobycie wiedzy na temat możliwości zapobiegania nawrotom,
 • uświadomienie zagrożeń dla trzeźwienia płynących z otaczającej rzeczywistości,
 • rozpoznanie własnych wartości, zdolności, dążeń, które są w pełni akceptowane i sprzyjają osiąganiu wytyczonych celów,
 • zmiana dotychczasowego stylu życia, bez alkoholu.

 

 1. Zadania
 • Realizacja programu psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakresie podstawowym,
 • Udzielanie podstawowych świadczeń zapobiegawczo–leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
 • Przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny w warunkach stacjonarnych do kontynuowania terapii w systemie ambulatoryjnym.
 1. Czas trwania

Podstawowy program terapeutyczny, licząc od daty przyjęcia pacjenta do wypisu wynosi 6 tygodni. W  przypadkach, kiedy cele terapeutyczne nie zostały osiągnięte istnieje możliwość przedłużenia terapii maksymalnie do 8 tygodni. Na czas przedłużenia pobytu jest opracowywany indywidualny program terapii.

 1. Zawartość i realizacja programu

Program psychoterapii uzależnienia od alkoholu realizowany jest w obszarach: 

I. Przyjęcie do programu – destrukcja oraz motywowanie do terapii.
II. Destrukcja i utrata kontroli.
III. Tożsamość alkoholowa.
IV. Bezsilność wobec alkoholu.
V. Konstruktywne zachowania ułatwiające  zachowanie abstynencji.
VI. Nawrót choroby.

Realizacja programu przebiega w następujący w sposób:

 1. W każdym tygodniu realizuje się powyższe bloki tematyczne w systemie rotacyjnym
 2. Tematy wynikające ze szczegółowego programu realizowane są na sesjach grupowych oraz indywidualnych.
 3. Każdy pacjent po przyjęciu w oddział terapeutyczny jest przydzielony do terapeuty prowadzącego, który jest odpowiedzialny za przebieg terapii pacjenta przez cały cykl terapeutyczny.
 4. Pacjenci uczestniczą w grupach zadaniowych, na których realizowane są zadania wynikające indywidualnego planu terapii. Każdy pacjent w oparciu o diagnozę problemową, w uzgodnieniu z terapeutą prowadzącym otrzymuje plan terapii. Plan terapii składa się z dwóch części. Jedna część planu, to zadania standardowe, które otrzymuje wszyscy pacjenci, natomiast druga, to zadania indywidualne dostosowane do deficytów pacjenta.