Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Przyjęć i Detoksykacji

Ogłoszenie

            Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach ponownie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Przyjęć i Detoksykacji

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r. Nr 151, poz.896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS: 0000045171 oraz na stronie BIP ogłaszającego.

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 30.07.2018r. w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach ul. Zamkowa 8, 44–350 Gorzyce lub nadesłać drogą pocztową/kurierem na w/w adres (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego).

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Przyjęć i Detoksykacji w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach”

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: sierpień/wrzesień 2018r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ul. Francuska 16,

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Gorzyce, dnia 16.07.2018r.